Presidium Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Presidium
Michał Dziechciarz

ul. A. Brody 2/V
43-450 Ustroń
 +48 508 236 469
 info@kancelaria-ustron.pl

KLIENCI BIZNESOWI - ZAKRES WSPÓŁPRACY:

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria specjalizuje się w  windykacji należności osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

W ramach współpracy z Klientem ocenia sytuację prawną dłużnika i podejmuje działania optymalizujące skuteczne dochodzenie należności, tj. zabezpiecza  wierzytelności (na etapie zarówno przedsądowym, jak i sądowym), sporządza wezwania do zapłaty, prowadzi negocjacje w zakresie spłaty długu oraz przygotowuje ugodę bądź kieruje pozew do sądu. W przypadku braku zapłaty reprezentuje Klienta w postępowaniu przed sądem, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym.

W zakresie stałej współpracy z Kontrahentami, Kancelaria monitoruje bieżące należności, (według ustalonej z Klientem procedury-”od wezwania”...”do zapłaty”) zapewniając tym samym ciągłą kontrolę nad aktualnym portfelem wierzytelności Klienta.

Kancelaria podejmuje również działania mające na celu ochronę wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika (w tym poprzez tworzenie odpowiednich dwu lub wielostronnych umów, zabezpieczeniem należności), jak również uczestniczy w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa spółek , które obejmują  zakładanie wszystkich rodzajów spółek, jak i ich bieżącą obsługę (dot. zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych, przygotowanie projektów uchwał w trakcie funkcjonowania podmiotu, doradztwo w zakresie zmian celowych....) .

Kancelaria przygotowuje akty założycielskie, umowy i statuty spółek; sporządza regulaminy zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

Pomoc prawna obejmuje również postępowania rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym, postępowania upadłościowe i naprawcze.

Kancelaria reprezentuje przed sądami  zarówno Spółki, jak i osoby pełniące określone funkcje w ich organach, w toczonych się z ich wniosku/powództwa lub przeciwko nim procesach oraz przygotuje likwidację spółek.

PRAWO UMÓW

Kancelaria przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów oraz opinie dotyczące ich treści. Kancelaria prowadzi również negocjacje zapewniające osiągnięcie pożądanego przez Stronę umowy celu.

Kancelaria Radcy Prawnego posiada duże doświadczenie w zakresie umów handlowych, z uwzględnieniem najwyższego stopnia zabezpieczenia Klienta w zakresie przez niego oczekiwanym. Kancelaria stosuje instytucje prawne zapewniające gwarancję zapłaty należności oraz szybkość i skuteczność ich dochodzenia.

PRAWO WEKSLOWE

Kancelaria pomaga w formułowaniu weksli, deklaracji wekslowych oraz dochodzeniu należności na podstawie weksli.

PRAWO PRACY

W zakresie prawa pracy Kancelaria reprezentuje pracodawców i pracowników w sprawach sądowych wynikających z prawa pracy.

Kancelaria doradza w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub wypadek przy pracy ...

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Kancelaria zapewnia wierzycielom jak i dłużnikom obsługę prawną w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego, w szczególności oferuje:

 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  (m.in. zgłoszenia wierzytelności, uczestniczenie w zgromadzeniach wierzycieli, środki zaskarżenia listy wierzytelności)
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  (m.in. wnioski o ogłoszenie upadłości, propozycje układowe, negocjacje z wierzycielami)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie, począwszy od przygotowania oferty składanej w ramach postępowania o zamówienie publiczne.

Pomożemy Państwu w uzyskaniu zamówienia, w tym przy czynnościach mających wpływ na złożenie prawidłowej oferty, min.:

 • weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu, w szczególności warunków udziału w postępowaniu;
 • weryfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i możliwości złożenia oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego
 • wsparcie przy innych czynnościach Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Kancelaria, na życzenie Klienta w celu wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie przygotowuje umowy konsorcjum oraz redaguje odpowiednie pełnomocnictwa.

Kancelaria zapewnia także przygotowanie środków ochrony prawnej przewidzianych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz reprezentację przed organami i Sądami.

Doradztwo obejmuje również postępowania na podstawie wewnętrznych regulaminów Zamawiającego.

ZASTĘPSTO PROCESOWE

 • kancelaria zapewnia klientom zastępstwo procesowe w sprawach sądowych: cywilnych i gospodarczych, zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem postępowań przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym
 • kancelaria zapewnia klientom zastępstwo procesowe przed organami administracji państwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, w tym podejmuje działania zmierzające do ustalenia majątku dłużników oraz zastępstwo procesowe w trybie skargi na czynności organu egzekucyjnego/komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych
 • przygotowuje pisma procesowe
Kancelaria radcy prawnego