Presidium Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Presidium
Michał Dziechciarz

ul. A. Brody 2/V
43-450 Ustroń
 +48 508 236 469
 info@kancelaria-ustron.pl

FORMY ROZLICZEŃ Z KLIENTAMI

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z każdym klientem w zależności od stopnia zawiłości sprawy, rodzaju oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. O wysokości wynagrodzenia pobieranego w konkretnej sprawie Klient jest informowany przed przystąpieniem do wykonania zlecenia.

W KANCELARII STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY ROZLICZEŃ Z KLIENTEM:

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH

Wynagrodzenie określane jest na podstawie stawki godzinowej indywidualnie ustalonej z Klientem i ostatecznie określone w zależności od ilości czasu przeznaczonego na wykonanie zlecenia.

System ten jest stosowany przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także, gdy nie jest możliwe określenie zakresu prac i czasu przeznaczonego na wykonanie.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Jest to forma wynagrodzenia polegająca na określeniu z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia,  niezależnie od ilości czasu pracy i innych czynników mających znaczenie przy wykonaniu zadania.

STAŁY ABONAMENT MIESIĘCZNY

Oferta przeznaczona głównie dla Klientów Instytucjonalnych w ramach stałej obsługi prawnej.

Klient płaci określoną, ustalona kwotę wynagrodzenia, pod warunkiem że czas przeznaczony na obsługę prawną nie przekroczy ustalonego pomiędzy Stronami w umowie.

Stała współpraca w ramach bieżącej obsługi jest najbardziej korzystna formą dla Przedsiębiorców, gdyż powoduje optymalizację kosztów, stały kontakt z Kancelarią; Klient posiada również osobę wyznaczoną ze strony Kancelarii do stałego kontaktu i koordynowania pracy.

SYSTEM Z PREMIĄ ZA SUKCES

W przypadku niektórych spraw, z uwagi na wagę dochodzonego roszczenia bądź zawiłość sprawy, możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od osiągnięcia pożądanego przez Klienta rezultatu („success fee”)

 


 

Stawki minimalne wynagrodzenia za świadczone usługi prawne są ustalane w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Kancelaria radcy prawnego