Presidium Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Presidium
Michał Dziechciarz

ul. A. Brody 2/V
43-450 Ustroń
 +48 508 236 469
 info@kancelaria-ustron.pl

KLIENCI INDYWIDUALNI - ZAKRES WSPÓŁPRACY:

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 

 • OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ KONTRAHENTA
 • ZABEZPIECZANIE WIERZYCIELA PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ DŁUŻNIKA
  (OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ  EGZEKUCJI, ZASTAW/ZASTAW REJESTROWY, GWARANCJA BANKOWA, PORĘCZENIE...)
 • MONITOROWANIE SPŁATY NALEŻNOŚCI
  (według uprzednio przyjętej procedury)
  "od  wezwania ... do ...zapłaty..."
 • KIEROWANIE PRZEDSĄDOWYCH WEZWAŃ DO DOBROWOLNEJ ZAPŁATY
 • NEGOCJACJE W ZAKRESIE SPŁATY ZADŁUŻENIA I PRZYGOTOWANIE UGODY
 • SPORZĄDZANIE POZWÓW
 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA DOCHODZONEGO ROSZCZENIA
  (na etapie przedsądowym jak i w toku procesu)
 • REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI
 • REPREZENTACJA W POSTEPOWANIU EGZEKUCYJNYM/KOMORNICZYM
 • REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM

 

SKUTECZNOŚC I OPTYNALIZACJE ŚWIADCZONYCH USŁUG ZAPEWNIA STAŁY KONTAKT Z KLIENTEM, MONITOROWANIE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ DŁUŻNIKA ORAZ WSPÓŁPRACA Z WYWIADOWNIĄ GOSPODARCZĄ I KANCELARIĄ KOMORNICZĄ.

 

PRAWO RODZINNE
kompleksowa pomoc prawna w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych

 

 • ROZWÓD
 • SEPARACJA
 • UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA
 • KONKUBINAT
 • ALIMENTY
 • UMOWNE USTROJE MAJĄTKOWE
 • USTANOWIENIE MAŁŻEŃSKIEJ ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ
 • ZNIESIENIE WPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ
 • PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO
 • PRZYSPOSOBIENIE (ADOPCJA)
 • USTALENIE OJCOSTWA
 • ZAPRZECZENIE MACIERZYŃSTWA
 • WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
  (w tym ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, widzenia z dzieckiem)

 

PRAWO SPADKOWE

 

 • POMOC W SPORZĄDZANIU TESTAMENTÓW
 • DZIEDZICZENIE USTAWOWE/TESTAMENTOWE
 • ZAPISY/POLECENIA
 • ZACHOWEK
 • DORADZTWO W SPRAWIE ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA
 • STWIERDZENIE PRAW DO NABYCIA SPADKU
 • DZIAŁ SPADKU
 • ODPOWIEDZIALNOŚC ZA DŁUGI SPADKOWE
 • ZABEZPIECZENIE SPADKU I SPIS INWENTARZA
 • WYDZIEDZICZENIE
 • UNIEWAŻNIENIE TESTAMENTU
 • PRZYJĘCIE/ODRZUCENIE SPADKU

 

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ W SPRAWACH SZKÓD OSOBOWYCH I MAJĄTKOWYCH

 • POZASĄDOWE I SĄDOWE DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA/ ZADOŚĆUCZYNIENIA
 • SZKODY GÓRNICZE

Kancelaria reprezentuje Klienta w pozasądowym i sądowym dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów.

PRAWO PRACY

 • DORADZTWO PRAWNE
 • REPREZENTOWANIE PRACOWNIKÓW/PRACODAWCÓW W SPRAWACH SĄDOWYCH

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

 • REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
 • SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW UMÓW/UMÓW  DOTYCZĄCYCH OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI (UMOWY NAJMU, W TYM NAJMU OKAZJONALNEGO, DZIERŻAWY)
 • ZASIEDZENIE
 • ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
 • USTANOWIENIE PODZIAŁU DO KORZYSTANIA
 • PRZEGLĄDANIE I INTERPRETACJA KSIĄG WIECZYSTYCH
 • OBSŁUGA KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH

 

W zakresie obrotu nieruchomościami Kancelaria współpracuje z Kancelarią Notarialną gwarantując kompleksową obsługę prawną, w tym zapewniając najwyższą ochronę Stron transakcji i ustanawiając należyte zabezpieczenie interesów Klienta.

Kancelaria radcy prawnego